Wynik wyszukiwania
Zapytanie: M¦P
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przej¶cie do opcji zmiany formatu | Wy¶wietlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/16
Nr opisu: 0000136690   
Do the owners and managers of Polish MSME's recognize and understand properly the challenges of "Industry 4.0"?.
[Aut.]: Jan KaĽmierczak.
W: Multidisciplinary aspects of production engineering. Monograph. Engineering and Technology. Pt. 1. Ed. Jacek Sitko. Warszawa : Sciendo, 2020, s. 405-421, bibliogr. 16 poz. (Multidisciplinary Aspects of Production Engineering ; vol. 3, iss. 1 2545-2827)

M¦P ; Przemysł 4.0 ; oczekiwania ; potrzeby ; poradnictwo ; wsparcie

MSME sector ; Industry 4.0 ; expectations ; needs ; consultancy ; support

2/16
Nr opisu: 0000131695   
Improving SME performance through organizational memory. The role of open-mindedness culture.
[Aut.]: Roman Kmieciak.
-J. Organ. Chang. Manage. 2019 vol. 32 no. 4, s. 473-491, bibliogr.. Impact Factor 0.967. Punktacja MNiSW 70.000

zadowolenie klienta ; M¦P ; otwarto¶ć umysłu ; innowacyjno¶ć ; pamięć organizacyjna

customer satisfaction ; SME ; open-mindedness ; innovativeness ; organizational memory

3/16
Nr opisu: 0000125151
Knowledge management orientation, innovativeness, and competitive intensity: evidence from Polish SMEs.
[Aut.]: Roman Kmieciak, Anna Michna.
-Knowl. Manage. Res. Pract. 2018 vol. 16 iss. 4, s. 559-572, bibliogr. 62 poz.. Impact Factor 1.485. Punktacja MNiSW 25.000

orientacja na zarz±dzanie wiedz± ; innowacyjno¶ć ; intensywno¶ć konkurencji ; M¦P ; Polska

knowledge management orientation ; innovativeness ; competitive intensity ; SME ; Poland

4/16
Nr opisu: 0000125612
Paths to explain employee job satisfaction. A fuzzy-set analysis.
[Aut.]: Magdalena Gębczyńska, Anna Kwiotkowska.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 569-576, bibliogr. 45 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

satysfakcja z pracy ; rozmyta jako¶ciowa analiza porównawcza ; M¦P

job satisfaction ; fuzzy set qualitative comparative analysis ; SME

5/16
Nr opisu: 0000121853   
The mediating role of firm innovativeness in the relationship between knowledge sharing and customer satisfaction in SMEs.
[Aut.]: Anna Michna.
-Eng. Econ. 2018 vol. 29 iss. 1, s. 93-103, bibliogr.. Impact Factor 0.730. Punktacja MNiSW 20.000

zadowolenie klienta ; dzielenie się wiedz± ; innowacyjno¶ć ; M¦P ; Polska

customer satisfaction ; knowledge sharing ; innovativeness ; SME ; Poland

6/16
Nr opisu: 0000125611
The relationship between environmental uncertainty and enterprise performance. A fuzzy-set analysis.
[Aut.]: Anna Kwiotkowska, Magdalena Gębczyńska.
W: MAPE 2018. XV International Conference Multidisciplinary Aspects of Production Engineering, 05-08 September 2018, Zawiercie, Poland. Conference proceedings. Vol. 1, iss. 1. [B.m.] : Wydaw. PANOVA, 2018, s. 809-816, bibliogr. 33 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

niepewno¶ć otoczenia ; wydajno¶ć firmy ; analiza zbiorów rozmytych ; M¦P

environmental uncertainty ; firm performance ; fuzzy set analysis ; SME

7/16
Nr opisu: 0000117585   
Branżowa współpraca małych i ¶rednich przedsiębiorstw budowlanych województwa ¶l±skiego w kontek¶cie efektywno¶ci ich funkcjonowania. Rozprawa doktorska.
[Aut.]: Agnieszka* Czerwińska-Lubszczyk.
Zabrze, 2017, 212 k. + zał. k. tab., bibliogr. 368 poz.
Politechnika ¦l±ska. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Promotor: dr hab. inż. Anna Michna, dr Anna* Męczyńska

M¦P ; branża budowlana ; współpraca ; efektywno¶ć

SME ; construction industry ; cooperation ; effectiveness

8/16
Nr opisu: 0000114610   
Job preferences and expectations of disabled people and small and medium-sized enterprises in Poland: implications for disabled people's professional development.
[Aut.]: Anna Michna, Roman Kmieciak, K. Burzyńska-Ptaszek.
-Hum. Resour. Dev. Q. 2017, s. 299-336, bibliogr.. Impact Factor 1.875. Punktacja MNiSW 30.000

rozwój kariery ; rozwój pracownika ; szkolenie ; niepełnosprawno¶ć ; M¦P ; Polska

career development ; employee development ; training ; disability ; SME ; Poland

9/16
Nr opisu: 0000124627
Bariery funkcjonowania małych i ¶rednich przedsiębiorstw w Polsce - przegl±d literatury.
[Aut.]: Agnieszka Gaschi-Uciecha.
W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 5. [Dokument elektroniczny]. T. 2. Red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. Kraków : Creativetime, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 595-597, bibliogr. 7 poz.
Referat wygłoszony na Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osi±gnięcia Polskiej Nauki - IX edycja, Kraków 5.12.2015 i Poznań 12.12.2015

bariera funkcjonowania ; M¦P ; sektor małych i ¶rednich przedsiębiorstw

functioning barrier ; SME ; sector of small and medium enterprises

10/16
Nr opisu: 0000124628
Funkcjonowanie małych i ¶rednich przedsiębiorstw w gospodarce Polskiej -przegl±d literatury.
[Aut.]: Agnieszka Gaschi-Uciecha.
W: Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 5. [Dokument elektroniczny]. T. 2. Red. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. Kraków : Creativetime, 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 598-600, bibliogr. 9 poz.
Referat wygłoszony na Konferencji Młodych Naukowców nt. Wpływ Młodych Naukowców na Osi±gnięcia Polskiej Nauki - IX edycja, Kraków 5.12.2015 i Poznań 12.12.2015

M¦P ; sektor małych i ¶rednich przedsiębiorstw

SME ; sector of small and medium enterprises

11/16
Nr opisu: 0000119995
Percepcja innowacji wsród przedsiębiorców z sektora M¦P w województwie ¶l±skim.
[Aut.]: Dorota Dolińska-Weryńska.
W: Rozwój społeczny wobec warto¶ci. Etyka - technika - społeczeństwo. II Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa, 22-24 wrze¶nia 2016 r., Wisła. Social development towards values. Ethics - technology - society. Second international interdisciplinary scientific conference. Księga streszczeń. Red. Paulina Kuzior. Zabrze : Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarz±dzania. Politechnika ¦l±ska, 2016, s. 44

konkurencyjno¶ć gospodarki ; M¦P ; innowacyjne produkty ; innowacyjne technologie

competitiveness of economy ; SME ; innovative products ; innovative technologies

12/16
Nr opisu: 0000108679   
Próba zidentyfikowania zmiennej po¶rednicz±cej w relacjach pomiędzy zarz±dzaniem wiedz± a efektywno¶ci± funkcjonowania M¦P.
[Aut.]: K. Brzostek, Anna Michna.
-Zesz. Nauk. P¦l., Org. Zarz. 2016 z. 93, s. 51-60, bibliogr. 8 poz.. Punktacja MNiSW 11.000

zarz±dzanie wiedz± ; M¦P ; efektywno¶ć ; orientacja rynkowa ; analiza mediacyjna

knowledge management ; SME ; efficiency ; market orientation ; mediation analysis

13/16
Nr opisu: 0000112210   
Znaczenie wiedzy w procesie umiędzynarodowienia małych i ¶rednich przedsiębiorstw.
[Aut.]: Roman Kmieciak, Anna Michna.
-Stud. Ekon. 2016 nr 280, s. 58-68, bibliogr.. Punktacja MNiSW 10.000

umiędzynarodowienie ; rodzaje wiedzy ; M¦P

internationalization ; types of knowledge ; SME

14/16
Nr opisu: 0000113657
Rola i znaczenie funkcjonowania małych i ¶rednich przedsiębiorstw w Polsce.
[Aut.]: Agnieszka Gaschi.
W: Wpływ młodych naukowców na osi±gnięcia polskiej nauki. Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ Młodych Naukowców na Osi±gnięcia Polskiej Nauki - IX Edycja. Dotyczy sesji: Kraków 5.12.2015 oraz Poznań 12.12.2015. Materiały konferencyjne. Streszczenia wyst±pień 5. [Dokument elektroniczny]. Oprac. Marcin Kuczera, Krzysztof Piech. Kraków : Creativetime, 2015, dysk optyczny (CD-ROM) s. 28, bibliogr. 4 poz.

małe i ¶rednie przedsiębiorstwa ; sektor gospodarki ; M¦P

small and medium enterprises ; sector of the economy ; SME

15/16
Nr opisu: 0000121337   
Bariery rozwojowe polskich małych i ¶rednich przedsiębiorstw i próby ich przezwyciężania przez działania instytucji okołobiznesowych.
[Aut.]: Ewa Stawiarska.
W: Podręcznik ¶wiadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym. Audyt strategiczny przedsiębiorstwa. Katowice : Górno¶l±ska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw, 2013, s. 22-24

M¦P ; bariera rozwoju ; audyt

SME ; barrier to development ; audit

16/16
Nr opisu: 0000121338   
D±żenia strategiczne M¦P: przetrwanie czy rozwój?.
[Aut.]: Anna* Sworowska.
W: Podręcznik ¶wiadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym. Audyt strategiczny przedsiębiorstwa. Katowice : Górno¶l±ska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw, 2013, s. 35-36

M¦P ; zarz±dzanie strategiczne ; audyt

SME ; strategic management ; audit

stosuj±c format:
Nowe wyszukiwanie