Wynik wyszukiwania
Zapytanie: GĘBAL PRZEMYSŁAW
Liczba odnalezionych rekordów: 27Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku | Pobranie pliku do edytora | Przesłanie wyników do modułu analizy | excel | Nowe wyszukiwanie
1/27
Nr opisu: 0000133550
Das Engagement der DaF-Lernenden im handlungs- und aufgabenorientierten Unierricht. Eine empirische Studie.
[Aut.]: Sławomira Kołsut, Przemysław Gębal.
W: Tradition und Erneuerung: Sprachen, Sprachvermittlung, Sprachwissenschaft. Akten der 26. Fachtagung der Gesellschaft für Sprache und Sprachen GeSuS e.V. in Montpellier, 5.-7. April 2018. Hrsg. Marie-Laure Durand, Michel Lefevre, Peter Ohl. Hamburg : Verlag Dr. Kovac, 2020, s. 269-278, bibliogr. 20 poz. (Sprache und Sprachen in Forschung und Anwendung ; Bd. 9 2364-561X). Punktacja MNiSW 20.000

2/27
Nr opisu: 0000137729
Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego.
[Aut.]: Przemysław Gębal, W. T. Miodunka.
Warszawa : PWN, 2020, 454 s.. Punktacja MNiSW 80.000

3/27
Nr opisu: 0000138675
Kultura i edukacja międzykulturowa w procesie szkolnej akulturacji dzieci z doświadczeniem migracji.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
W: W labiryncie polskiej edukacji. Poradnik asystenta szkolnego w pracy z uczniem z doświadczeniem migracji. Red. Beata Jędryka, Urszula Sajkowska. Warszawa : Fundacja Nauki Języków Obcych Linguae Mundi, 2020, s. 53-63 (Edukacja-Praca-Integracja ; )

4/27
Nr opisu: 0000137726
Lingwistyka interdyscyplinarnie. Konteksty językowe, tłumaczeniowe i literackie. Red. Łukasz Kumięga, Przemysław E. Gębal.
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, 186 s.. Punktacja MNiSW 80.000

5/27
Nr opisu: 0000137723
Lingwistyka, pedagogika, glottodydaktyka i pedeutologia. Próba teoretycznego umiejscowienia ich wzajemnych relacji.
[Aut.]: Przemysław Gębal, Łukasz Kumięga.
W: Między lingwistyką a pedagogiką. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 5-13

6/27
Nr opisu: 0000137722
Między lingwistyką a pedagogiką. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga.
Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, 173 s.. Punktacja MNiSW 80.000

7/27
Nr opisu: 0000137727
O inter- i transdyscyplinarnych powiązaniach lingwistyki (stosowanej) z badaniami nad językiem, translatoryką i literaturoznawstwem.
[Aut.]: Łukasz Kumięga, Przemysław Gębal.
W: Lingwistyka interdyscyplinarnie. Konteksty językowe, tłumaczeniowe i literackie. Red. Łukasz Kumięga, Przemysław E. Gębal. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 5-12

8/27
Nr opisu: 0000135922
Podejście zadaniowe do uczenia się i nauczania języków obcych w Polsce. Rozważania koncepcyjne i praktyka nauczania.
[Aut.]: Przemysław Gębal, Sławomira Kołsut.
-Zesz. Nauk. Wszech. Pol. Szk. Wyż. Warsz. 2020 z. 11, s. 15-22
Tytuł zeszytu: Współczesne tendencje w nauczaniu języków obcych: filologia angielska, hiszpańska, niemiecka, rosyjska. Punktacja MNiSW 5.000

9/27
Nr opisu: 0000137763
Profesjonalizacja kształcenia nauczających języków obcych w Polsce i Iranie w świetle uwarunkowań kulturowych. Studium porównawcze wybranych programów kształcenia uniwersyteckiego.
[Aut.]: Przemysław Gębal, Monika Nawracka.
W: Między lingwistyką a pedagogiką. Konteksty glottodydaktyczne i pedeutologiczne. Red. Przemyław E. Gębal, Łukasz Kumięga. Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2020, s. 48-69

10/27
Nr opisu: 0000135478
Cele Stowarzyszenia "Bristol" i ich związek z rozwojem glottodydaktyki polonistycznej.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
W: Bariery i pomosty w glottodydaktyce polonistycznej. Red. Danuta Lech-Kristein, Marzena Makuchowska. Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, 2019, s. 31-42 (Język a Edukacja ; T. 7). Punktacja MNiSW 20.000

11/27
Nr opisu: 0000132483
Determinants of a sustainable teacher training model for teachers of Polish as foreign or second language.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
W: Migration and education. To understand relations between migration and education : challenges for research and practice. Ed. by Małgorzata Pamuła-Behrens, Agnieszka Hennel-Brzozowska. Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2019, s. 143-158. Punktacja MNiSW 20.000

12/27
Nr opisu: 0000132495
Dydaktyka języków obcych : wprowadzenie.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2019, 508 s.. Punktacja MNiSW 80.000

język obcy ; nauczanie

foreign language ; teaching

13/27
Nr opisu: 0000133762   
Foreign language teacher education in Germany, Iran and Poland - a comparative comparative study.
[Aut.]: Przemysław Gębal, Monika Nawracka.
W: Oblicza glottodydaktyki polonistycznej. Powiązania i inspiracje. Pod red. Grażyny Zarzyckiej, Beaty Grochali, Iwony Dembowskiej-Wosik. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, s. 121-137, bibliogr. 16 poz. (Acta Universitatis Lodziensis ; Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców ; 26 0860-6587). Punktacja MNiSW 20.000

pedeutologia ; kształcenia nauczycieli ; profesjonalizacja kształcenia ; europejskie standardy pedeutologiczne

pedeutology ; teacher training ; professionalization of teacher training ; European standards of teacher training

14/27
Nr opisu: 0000138202   
Nauczanie języka polskiego jako drugiego w świetle założeń dydaktyki konstruktywistycznej. Autorski model glottopedagogiczny.
[Aut.]: Przemysław Gębal, Monika Nawracka.
-Edukacja 2019 nr 3, s. 54-67, bibliogr. 25 poz.. Punktacja MNiSW 20.000

język polski jako obcy ; język polski jako drugi ; transkulturowość ; międzykulturowość ; inkluzja ; glottodydaktyka polonistyczna

Polish as a foreign language ; Polish as a second language ; transculturality ; interculturality ; inclusion ; Polish language didactics

15/27
Nr opisu: 0000133056
Zu den akademischen Konzepten der DaF-Didaktik in Polen. Kurzer theoretischer Abriss.
[Aut.]: Przemysław Gębal, Sławomira Kołsut.
W: Germanistische Diskurs- und Praxisfelder in Mittelosteuropa. Hrsg. Annegret Middeke, Doris Sava, Ellen Tichy. Berlin : Peter Lang, 2019, s. 143-154 (Berufssprache Deutsch in Theorie und Praxis ; vol. 3 2566-6606). Punktacja MNiSW 20.000

język niemiecki ; klasa niemiecka ; GFL ; kultura uczenia się

German language ; German class ; GFL ; learning culture

16/27
Nr opisu: 0000133082   
Zur berufsorientierung des fachsprachenunterrichts im Mitteleuropäischen kontext. Von den arbeitsmarkterwartungen zu den berufsspezifischen sprachkompetenzprofilen.
[Aut.]: Przemysław Gębal, Sławomira Kołsut.
-Pr. Nauk. Akad. im. Jana Długosza Częst., Stud. Neofilol. 2019 z. 15, s. 61-71. Punktacja MNiSW 5.000

17/27
Nr opisu: 0000133519   
Zur Entwicklung der DaF-Didaktik in Polen nach 1989. Theoretische Erwägungen und empirische Forschung.
[Aut.]: Przemysław Gębal, Sławomira Kołsut.
W: Kosovarisch-rumänische Begegnung. Beiträge zur deutschen Sprache in und aus Südosteuropa. Hg. Hannes Philipp, Bernadette Weber, Johann Wellner. Regensburg : Universitat Regensburg, 2019, s. 132-145, bibliogr. 24 poz. (Forschungen zur deutschen Sprache in Mittel-, Ost- und Südosteuropa ; Bd. 8)
Dostępny w Internecie: https://epub.uni-regensburg.de/41108/ [dostęp 16 grudnia 2019]. Punktacja MNiSW 5.000

18/27
Nr opisu: 0000128383
Edukacja wobec migracji: konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne. Monografia zbiorowa. Pod red. Przemysława E. Gębala.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018, 243 s.
(Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 2). Punktacja MNiSW 80.000

język polski ; studia ; nauczanie ; imigrant ; edukacja międzykulturowa

Polish language ; study ; teaching ; immigrant ; intercultural education

19/27
Nr opisu: 0000126318   
From didactics of Polish as a foreign language to didactics of Polish as a second language. Integration-inclusive model of teaching people with migration experience.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
-J. Hum. Dignity Wellbeing 2018 no. 1, s. 25-37, bibliogr. 18 poz.
Tytuł numeru: Man in contemporary culture and education. Punktacja MNiSW 1.000

język obcy ; dydaktyka ; drugi język ; język polski ; integracja ; inkluzja

foreign language ; didactics ; second language ; Polish language ; integration ; inclusion

20/27
Nr opisu: 0000128388
Gestaltung von Lehrerausbildung fur Polnisch als Fremd- und Zweitsprache. Das eudaimonistisch-euthyphronische Konzept.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
W: Fachsprache Polnisch - Sprache mit Zukunft. Specjalistyczny język polski - język z przyszłością. Hg. Ewa Bagłajewska-Miglus, Thomas Vogel. Aachen : Shaker Verlag, 2018, s. 45-55, bibliogr. 19 poz. (Polnisch als Fremd- und Zweitsprache ; Bd. 4 2365-9726). Punktacja MNiSW 5.000

21/27
Nr opisu: 0000125779
Integracyjno-inkluzyjny model dydaktyki języka polskiego jako drugiego.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
W: Edukacja wobec migracji : konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne. Monografia zbiorowa. Pod red. Przemysława E. Gębala. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018, s. 63-82 (Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 2). Punktacja MNiSW 20.000

glottodydaktyka ; język polski ; drugi język ; integracja ; inkluzja

glottodidactics ; Polish language ; second language ; integration ; inclusion

22/27
Nr opisu: 0000126717
Międzykulturowość na zajęciach języka polskiego jako obcego. Koncepcje pedagogiczne i glottodydaktyczne.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
W: Sprachmittlung und Interkulturalität im Polnischunterricht. Mediacja językowa i międzykulturowość w nauczaniu języka polskiego. Hg. Barbara Stolarczyk, Christoph Merkelbach. Aachen : Shaker Verlag, 2018, s. 13-30, bibliogr. 26 poz. (Polnisch als Fremd- und Zweitsprache ; Bd. 3 2365-9726). Punktacja MNiSW 5.000

23/27
Nr opisu: 0000128779
Neurobiologiczne uwarunkowania procesu glottodydaktycznego. W stronę językowych badań neurodydaktycznych.
[Aut.]: Sławomira Kołsut, M. Kalita, Przemysław Gębal.
W: Neurologopedia. T. 2, Glottodydaktyka i logopedia z perspektywy neurobiologicznej. Pod red. Marzeny Błasiak-Tytuły, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Anny Siudak. Kraków : Wydaw. WiR, 2018, s. 43-58, bibliogr. 30 poz.. Punktacja MNiSW 5.000

neurobiologia ; neurodydaktyka ; proces glottodydaktyczny ; konstruktywizm neurobiologiczny ; emocje w uczeniu się

neurobiology ; neurodidactics ; teaching-language process ; neurobiological constructivism ; emotions in learning process

24/27
Nr opisu: 0000126945
Od nauczania międzykulturowego do zintegrowanej dydaktyki języków obcych. Kierunki rozwoju dydaktyki wielojęzyczności.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
W: Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy. T. 5, W kręgu (glotto) dydaktyki. Red. Aleksandra Achtelik, Karolina Graboń. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2018, s. 482-501, bibliogr. 33 poz. (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 3788 0208-6336). Punktacja MNiSW 20.000

glottodydaktyka porównawcza ; dydaktyka wielojęzyczna

comparaitive glottodidactics ; multilingual didactics

25/27
Nr opisu: 0000125775
Podstawy dydaktyki języka polskiego jako drugiego : podejście integracyjno-inkluzyjne.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
Kraków : Księgarnia Akademicka, 2018, 291 s.
(Nowe w Glottodydaktyce ; Studia lingwistyczne i pedagogiczne ; nr 1). Punktacja MNiSW 80.000

język polski ; dydaktyka ; glottodydaktyka

Polish language ; didactics ; glottodidactics

26/27
Nr opisu: 0000125784
Rozwój teorii i praktyki nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego w latach 1950-2015. Uwagi na marginesie "Glottodydaktyki polonistycznej..." W.T. Miodunki. [Aut.]: Przemysław Gębal. -Jęz. Pol. 2018 R. 118 z. 2, s. 123-134. Punktacja MNiSW 15.000

dydaktyka ; język polski ; drugi język ; język obcy

didactics ; Polish language ; second language ; foreign language

27/27
Nr opisu: 0000135963   
Nauczyciel i nauczanie języka polskiego jako drugiego we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej.
[Aut.]: Przemysław Gębal.
-Kult. Społecz. Eduk. 2017 nr 1, s. 175-192, bibliogr. 12 poz.. Punktacja MNiSW 10.000

nauczyciel języka polskiego ; nauczanie języka polskiego ; drugi język ; glottodydaktyka ; migracja ; cudzoziemiec

Polish language teacher ; teaching Polish ; second language ; glottodidactics ; migration ; foreigner

stosując format:
Nowe wyszukiwanie