Program Konferencji

24.10.2013

8.30-10.00 Rejestracja uczestników  (z kawą w tle)
10.00-10.20 Otwarcie Konferencji przez  JM Rektora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Andrzeja Karbownika

Sesja I
Ekosystem otwartej nauki

10.20-10.50 E. Kulczycki „Czy to się opłaca? Korzyści z otwierania nauki”
10.50-11.20 J. Szprot „Podstawowe aspekty funkcjonowania otwartego repozytorium instytucjonalnego”>>
11.20-11.35 M. Rychlik „Wpływ repozytorium instytucjonalnego na upowszechnianie dorobku naukowego uczelni">>

11.35 -12.05  Przerwa na kawę

12.05-12.35 B. Bednarek-Michalska „Otwarte zasoby naukowe i edukacyjne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika”>>
12.35-13.05 L. Derfert-Wolf „Indeksowanie czasopism naukowych w krajowych bazach danych w kontekście organizacyjno-ekonomicznym”>>
13.05-13.15 wystąpienie Akme Archive
13.15-13.30 Dyskusja

13.30-14.30 Obiad

14.30-14.45 E. Dąbrowska „Wpływ komputeryzacji i informatyzacji na procesy gromadzenia zbiorów w polskich bibliotekach uczelnianych”>>
14.45-15.00 E. Amghar „Infrastruktura informatyczna nowoczesnej biblioteki: co niemieckie biblioteki akademickie oferują swoim czytelnikom”>>
15.15-15.25 wystąpienie PWN
15.25-15.40 M. Stąporek „Crowdsourcing, social media, lifestreaming – nowe możliwości e-partycypacji użytkowników w kształtowaniu zbiorów, zasobów i usług bibliotek naukowych”>>
15.40-15.55 K. Machcińska „Media społecznościowe w bibliotece akademickiej – rodzaje, funkcje, możliwości”>>

15.55-16.25 Przerwa na kawę

Sesja II
Nowe technologie informacyjne dla nauki i kultury

16.25-16.45 M. Dziubecki „Nowe technologie biblioteczne kluczem do innowacyjności uczelni”
16.45-17.00 M. Darowska „Po pierwsze – Primo! Doświadczenia z wdrożenia”
17.00-17.30 T. Parkoła „Udostępnianie i długoterminowe przechowywanie obiektów cyfrowych w kontekście biblioteki akademickiej”>>
17.30-18.00 M. Werla „Możliwości wykorzystania technologii chmurowych na potrzeby małych i dużych instytucji kultury – perspektywa europejska”>>
18.00-18.15 D. Bubel, L. Szczygłowska, Ł. Kuczyński „Czego jeszcze nie wiemy o usłudze powszechnej archiwizacji PLATON-U4”>>

19.00-21.30 (22.00) Uroczysta kolacja

25.10.2013

Sesja III
Rola uczelni i bibliotek w rozwoju komunikacji naukowej

9.00-9.30 W. Babik „Biblioteka akademicka na rozdrożu: O współczesnych przemianach w środowisku informacyjnym”>>
9.30-9.45 A. Paruzel „Współpraca biblioteki ze środowiskiem uczelnianym na przykładzie Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej”>>
9.45-10.00 M. Baś „Wpływ nowych technologii na funkcjonowanie Oddziału Informacji Naukowej w bibliotece na przykładzie OIN i katalogów Biblioteki Jagiellońskiej”>>
10.00-10.15 M. Wojciechowska „Ośrodki oceny jako narzędzie badań środowiska akademickiego w kontekście usług informacyjnych”>>
10.15-10.30 M. Malinowski „Bibliografia jako element komunikacji naukowej biblioteki uczelnianej"
10.30-10.45 E. Kopyś „Zakup sterowany popytem (Patron Driven Acquisition) jako model nabywania przez biblioteki książek elektronicznych na miarę XXI wieku”>>
10.45-11.00 M. Bosacka „Rewolucja czy ewolucja? Zmiany w bibliotece specjalistycznej uczelnianego sytemu biblioteczno-informacyjnego na przykładzie Biblioteki Instytutu  Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego”>>
11.00-11.15 L. Mikołajuk  „Udział biblioteki akademickiej w kształceniu kompetencji informacyjnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego”>>

11.15-11.45 Przerwa na kawę

11.45- 12.00 K. Żmigrodzka  „Biblioteka akademicka wsparciem gospodarki opartej na wiedzy”>>
12.00-12.15 B. Langer, S. Kwiecień „Międzynarodowy wizerunek bibliotekarza w Google Grafika: polski, angielski, niemiecki”>>
12.15-12.30 H. Klajbor „Biblioteka Fachhochschule Koln – przykład niemieckiej biblioteki akademickiej”>>
12.30-12.45 A. Suchecka „Kulturotwórcza rola biblioteki naukowej w przestrzeni uczelni i regionu”>>
12.45-13.00 H. Bias „Bazy muzyczne uzupełnieniem procesu dydaktycznego w uczelniach artystycznych”>>

Dyskusja i zamknięcie konferencji, pożegnanie gości

Ok. 13.30 Obiad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Rozwój sprzętowo-programowy platformy i lokalnej sieci dla wirtualnej infrastruktury Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w celu pozyskania, tworzenia i udostępniania zasobów naukowych” Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.